Vi erbjuder dig ett skyddat boende av hög kvalitet

Satin bildades i syfte att erbjuda skydd, trygghet och skapa ett hem för samtliga utsatta målgrupper.

Kollektivt boende

Vi erbjuder olika typer av skyddsnivåer beroende på familjens behov samt stöd och omsorg som är individanpassat. Boendet är belägen i utanförskap med personal på plats samt jour i den mån som behövs.

Fristående boende

Våra fristående boende är anpassade för individer som inte har möjlighet att bo kvar i sin egna bostadsmiljö men har möjlighet att fortsätta sitt vardagliga liv utanför bostaden.

Vi tar emot placeringar dygnet runt och hämtar i hela landet.

Telefon: 070 – 82 67 962
E-mail: info@satinab.se

Så fungerar det

Vi har kompetensen för att möta särskilda behov relaterat till:

– Funktionsnedsättning
– Könsöverskridande identitet eller uttryck
– Sexuell läggning
– Tillhörighet till nationell minoritet
– Utländsk bakgrund
– Missbruk eller beroende
– Risk för hedersrelaterat våld
– Prostitution och människohandel
– Föräldraskap

På Satin står vi redo att hjälpa dig

Vi har en samlad kompetens kring social problematik, skydd och familjebehandling. Vi arbetar med att ge en familjär känsla i hemmet och omsorg i den grad varje individ har behov av det.

Vårt fokus ligger i att individanpassa och skräddarsy insatserna för varje individ. Vi erbjuder även trygghet genom att insatserna sker med stöd av personal som har kompetens inom det specifika området.

Z

Individuellt anpassade lösningar efter behov

Z

Vi utför standardiserade bedömningsmetoder FREDA, SARA Patriark

Z

Trappan modellen erbjudes samt aktiv föräldraskapskurs för vårdnadshavare

Z

Kurs och vägledning i föräldraskap erbjudes till vårdnadshavare på boendet

Z

Kollektivt boende med egna lägenheter

Z

Fristående lägenheter/villor

Z

Verksamheten bedrivs utifrån processer och rutiner som förordas av Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och vi följer Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.

Z

Stödperson/assistans vid all myndighetskontakt

Z

Vi tar emot placeringar dygnet runt

Z

Hög Servicenivå då vi hjälper till med allt som den enskilde behöver för att kunna bo självständigt och självförsörjande vid placeringens avslut

Z

Vi arbetar med journalsystem dagligen

Vi strävar efter att erbjuda individuella lösningar efter förfrågan för andra våldsutsatta.

Oavsett kön, ålder, familjesituation eller funktionsnedsättning, inklusive kvinnor och män med eller utan barn i alla åldrar, personer med funktionsnedsättning, husdjur, de som drabbats av hedersrelaterat våld, missbruk samt med fokus på HBTQ-personer.

Individuella lösningar kan efter förfrågan erbjudas andra våldsutsatta som är i behov av skydd.